fbpx

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KobietaBiznesu.online

Przedstawione poniżej warunki i postanowienia określają zasady korzystania i funkcjonowania Usługi. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać regulamin.

§ 1. Definicje

1. Niniejszy dokument zwany Regulaminem określa zasady na jakich świadczone są Usługi na rzecz Użytkownika przez portal KobietaBiznesu.online będący własnością Usługodawcy.
2. Usługodawca – Vika Nova Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 9 Third Avenue, Portsmouth, PO6 3JA, podmiot udostępniający możliwość korzystania z Usługi.
3. Regulamin – niniejszy dokument, który jest również wzorcem umownym dla Usług, jego zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z Usług.
4. Usługa – oznacza usługę internetową KobietaBiznesu.online, działającą pod adresem KobietaBiznesu.online, umożliwiającą świadczenie usług, jak również wszelkie przyszłe korekty, aktualizacje i modyfikacje Usługi. KobietaBiznesu.online oferuje szkolenia online, e-kursy, e-booki, artykuły bezpłatne.
5. Użytkownik – podmiot zawierający z Vika Nova Group umowę o świadczenie Usług przez portal KobietaBiznesu.online. Gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Usług niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Serwis – strona internetowa Usługi znajdująca się pod adresem www.KobietaBiznesu.online
8. Panel Użytkownika – pasek narzędziowy dostępny w oknie przeglądarki internetowej z opcjami dla Użytkownika, dostępny po zalogowaniu do serwisu
9. Płatność Cykliczna – płatność rekurencyjna, automatycznie odnawiana co Okres rozliczeniowy.
10. Okres Testowy – okres czasu, w którym istnieje możliwość przetestowania Usług za kwotę 1zł, 7zł, 9.70zl, 14zł lub 17 zł. Okres Testowy rozpoczyna płatności rekurencyjne i wliczany jest w okres czasu stanowiący Okres Abonamentowy.
11. Okres Abonamentowy – Okres Abonamentowy to okres czasu na który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi, przy czym w razie niezrezygnowania z Okresu Testowego w okresie jego trwania uznaje się, że Okres Abonamentowy rozpoczyna się on z dniem rozpoczęcia Okresu Testowego.
12. Okres Rozliczeniowy – przedział czasowy, będący podstawą rozliczenia Użytkownika wobec Usługodawcy, za który wystawiany jest rachunek za zrealizowane Usługi.
13. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, jak również akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki, działania wojenne i terrorystyczne na terytorium Wielkiej Brytanii.
14. Konto – tworzone jest w Serwisie po rejestracji i służy do zarządzania oraz korzystania z Usług przez Użytkownika. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą Użytkowania (adres e-mail) i dostęp do niego jest. zabezpieczony hasłem podanym przez Użytkownika.
15. Błąd – występowanie pojedynczych niezgodności, które mimo swojego występowania umożliwiają działanie Usługi, lecz zakłócają lub uniemożliwiają działanie niektórych funkcji.
16. Subskrypcja – to mechanizm służący do pobierania od użytkowników ich adresów e-mail, które są katalogowane w bazach danych i używane do wysyłania określonych informacji.
17. Subskrybent – Użytkownik korzystający z Subskrypcji.
18. Usterka – niepoprawne funkcjonowanie nie mające wpływu na działanie Usługi, ale pozostające w niezgodności z Usługą.
20. STRIPE – serwis świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności dostępny pod adresem internetowym https://www.stripe.com

§ 2 Warunki techniczne

1. Aby korzystać z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej: Firefox wersja 4 lub wyższa, Chrome wersja 11 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa. Korzystając z innych przeglądarek internetowych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
– skutki używania Usługi w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej jego niepoprawną instalacją lub wadami sprzętu,
– skutki używania Usługi w przypadkach jej nieprawidłowej obsługi,
– błędną interpretację wyników czy korzystania z nieodpowiednich funkcji celem ich otrzymania,
– ingerencję w Usługę przez osoby nieuprawnione,
– szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy,
– szkody powstałe na skutek udostępnienia przy wykorzystaniu Usługi przez Użytkownika osobom trzecim jakichkolwiek treści,
– szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług,
– szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia przez Użytkownika danych autoryzujących dostęp do Usług,
– szkody powstałe w wyniku działania Siły Wyższej,
– szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
– szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz łączącej strony umowy,
– jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, a w szczególności będącą jego konsekwencją wadliwym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
– szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika oraz za wyniki marketingowe prowadzonych przez Użytkownika działań,
– skutki będące następstwem działań pobranych przez Użytkownika z Internetu oprogramowania oraz informacji a także za ich treść, jeżeli pochodzą one spoza Serwisu.
– skutki wprowadzenia za pośrednictwem Usługi do systemu treści do których Użytkownik nie posiada praw, jak również treści zakazanych powszechnie obowiązującym prawem.
3. Ponadto Usługodawca względem Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za:
utracone przez niego korzyści,
trwałą albo czasową niemożliwość świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona.
4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika będącego przedsiębiorcą w związku ze Świadczonymi na jego rzecz Usług jest ograniczona do wartości miesięcznej opłaty wniesionej przez tego Użytkownika z tytułu świadczenia tej Usługi.
5. W przypadku gdyby Usługa była niedostępna z winy Usługodawcy to Użytkownikowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty jednego Okresu Rozliczeniowego za każdy dzień niedostępności Usług.

§ 3. Przepisy ogólne

1. Sprzedaż dostępu do Usługi odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
2. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
3. Usługodawca dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
4. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Użytkowników będą umieszczane w Panelu Użytkownika, dostępnym po zalogowaniu na Konto.

§ 4. Zawarcie umowy i dostawa

1. Zawarcie umowy następuje z dniem rozpoczęcia Okresu Testowego lub Okresu Abonamentowego z pominięciem Okresu Testowego. A także w momencie wykupu dostępu do e-szkoleń, e-kursów.
2. Rozpoczęcie Okresu Testowego nie jest zawarciem umowy na czas określony na czas jego trwania.
3. Złożenie zamówienia na korzystanie z Usług następuje poprzez wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie.
4. Po dokonaniu wyboru płatności Użytkownik dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
5. Po dokonaniu płatności Konto zostaje automatycznie aktywowane, lub w przypadku awarii systemu automatycznej aktywacji ręcznie w przeciągu 2 dni roboczych.
6. Usługi są świadczone po Zakupie Usługi i aktywacji konta.
7. Okres Abonamentowy na Usługi zawierany jest na czas określony na okres 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.
8. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikający z umowy wynosi 30 dni.
9. W przypadku nie wypowiedzenia umowy w sposób określony w niniejszym regulaminie umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny Okres Rozliczeniowy.
10. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności cyklicznych kartą płatniczą, STRIPE Usługa jest automatycznie przedłużana na następny okres rozliczeniowy według cennika usług dostępnego na stronie https://kobietabiznesu/cennik
11. Z automatycznej kontynuacji Usługi Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować składając Usługodawcy stosowne oświadczenie woli. W takim przypadku kolejne płatności cykliczne w STRIPE lub kartą płatniczą nie są pobierane.
12. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć z zachowaniem zasad należytej staranności.
13. W razie gdy Użytkownik nie wypowie umowy zawartej na czas określony a czas na jaki została ona zawarta upłynie, umowa ta staje się umową na czas nieokreślony przy zachowaniu takich samych uprawnień, obowiązków i cen jakie zawierała umowa pierwotna.
14. Wysłanie formularza rejestracyjnego poprzez wybranie przez Użytkownika na ostatniej stronie formularza opcji z opisem „wyślij”, oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia Umowy z Usługodawcą. Oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia Umowy w imieniu Usługodawcy następuje z chwilą aktywacji Konta Użytkownika w Serwisie.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy na korzystanie z Usług zawartej na odległość i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienia od umowy Konsument może dokonać poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy pytanie@kobietabiznesu.online zgłaszając chęć dokonania odstąpienia od umowy lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres do korespondencji Usługodawcy 9 Thord Avenue, Porstmouth, PO6 3JA
3. Wzór treści odstąpienia od umowy konsument może znaleźć w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Usługi przynajmniej siedem dni wcześniej od dnia, w którym planowana jest zmiana regulaminu.
2. Użytkownik w okresie wskazanym w punkcie powyżej ma prawo „milcząco” przyjąć proponowane przez Usługodawcę zmiany albo też wypowiedzieć umowę przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres pytanie@kobietabiznesu.online, wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu dzień przed wejściem w życie nowego regulaminu lub w okresie wskazanym przez Użytkownika z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w kwestiach nie związanych bezpośrednio ze świadczeniem obecnych Usług, a wynikających w szczególności z dostosowaniem go do ewentualnych zmian w przepisach prawa oraz zmian organizacyjnych Vika Nova Group o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Usługi przynajmniej siedem dni wcześniej od dnia, w którym planowana jest zmiana regulaminu.
4. Zmiana regulaminu będzie ogłoszona przez Usługodawcę Użytkownikowi w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do Usługi, gdzie będą wskazane poszczególne zmiany oraz odniesienie do nowej wersji regulaminu widniejącej w Serwisie.
5. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

§ 6. Konto

1. Usługodawca udziela Użytkownikowi na podstawie zawartej umowy dostępu ograniczonego czasowo do Konta na którym są aktywne zakupione Usługi.
2. Dostęp, udzielony na podstawie postanowienia ust. 1, obejmuje:
– prawo do korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek Użytkownika.
– prawo do korzystania z Bazy wiedzy dostarczonej wraz z Usługą dla wspomagania dozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika.
3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik nie może:
– trwale lub czasowo zwielokrotniać przedmiotu Usług w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
– tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Usługach;
– zwielokrotniać kodu Usług;
– udostępniać swoich danych do konta;
– wykorzystywać możliwości Usługi dla innych klientów.

§ 7. Aktualizacja

1. Usługodawca świadcząc usługi z zachowaniem zasad należytej staranności zobowiązuje się do aktualizowania oprogramowania związanego ze świadczeniem usług.
2. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkownika o wszelkich powstałych aktualizacjach Usługi.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do chwilowego zawieszenia dostępu do Usług celem prawidłowego wdrożenia aktualizacji, konserwacji systemu lub naprawieniu błędów systemowych
4. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o planowanej przerwie w dostępnie do Usług celem wprowadzenia aktualizacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za Usługi,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a także po zakończeniu korzystania z Usługi w zw. z rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: hhttps://womanpower.online/polityka-prywatnosci

§ 9. Poprawność podanych informacji

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.
3. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o każdej zmianie jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi a w szczególności niezbędnych do wystawiania faktur i doręczeń a w szczególności zmiany adresu zamieszkania (siedziby), adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska.
4. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dane osobowe Użytkownika, jego Konto w Serwisie oraz powierzona przez niego baza danych zostaną usunięte.

§ 10. Ceny

1. Ceny za świadczone Usługi podane są w cenniku dostępnym w Serwisie KobietaBiznesu.online na stronie https://kobietabiznesu.online/cennik
2. Podane ceny za Usługi są cenami brutto.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Usług jeżeli dotyczą one Okresu Abonamentowego na czas nieokreślony.
4. O zmianie cen Okresu Abonamentowego na czas nieokreślony użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany przy procesie rejestracji adres poczty elektronicznej przynajmniej jeden okres rozliczeniowy wcześniej od początku okresu rozliczeniowego, w którym planowana jest zmiana cennika.
5. Użytkownik w okresie wskazanym w punkcie powyżej ma prawo „milcząco” przyjąć proponowane przez Usługodawcę zmiany albo też wypowiedzieć umowę przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres info@getall.pl, wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu dzień przed wejściem w życie nowego cennika lub w okresie wskazanym przez Użytkownika z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy wynikające z § 10 pkt 5 jeżeli modyfikacja ceny Usługi wynika ze zmiany obowiązujących stawek podatkowych lub wprowadzenia nowych obowiązków podatkowych związanych bezpośrednio ze świadczoną Usługą.
7. Użytkownik zobowiązany jest płacić za Usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem: STRIPE lub karty płatniczej.
8. Koszt poniesienia opłaty za Usługi ponosi Użytkownik.
9. Data zakupu to data zaksięgowania pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego na koncie Usługodawcy lub na koncie operatora przelewów elektronicznych STRIPE.
10. Użytkownik, który zawarł umowę na czas nieokreślony może w każdej chwili zmienić wykupiony pakiet Usług na “wyższy”. Różnica pomiędzy ceną pakietu “niższego” a “wyższego” jest przeliczania na dodatkowe dni w pakiecie wyższym, w których Użytkownik może świadczyć usługi w Serwisie KobietaBiznesu.online. Szczegóły przeliczania dni w przypadku zmiany pakietu na “wyższy” znajdują się w Cenniku.
11. W przypadku użytkowników, którzy zawarli umowę na czas określony zmiana pakietu na wyższy możliwa jest wyłącznie poprzez rozwiązanie łączącej umowy za porozumieniem stron i podpisanie umowy nowej na czas określony z “wyższym” pakietem. Rozwiązanie umowy za porozumieniem określone w zdaniu poprzedzającym nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych kosztów. Umowa stara ulega rozwiązaniu w momencie zawarcia umowy nowej.

§ 101. RACHUNEK

1. Rachunki wystawiane są nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę.
2. Rachunki wystawiane są „na żądanie” nabywcy Usługi, w przypadku gdy osoba zainteresowana zgłosiła fakt nabycia faktury, do końca miesiąca, w którym wykonano Usługę, nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę . Gdy zgłoszenie nastąpi w późniejszym terminie, faktura zostanie wystawiona do 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Vika Nova Group wystawi rachunek „na żądanie” w terminie do trzech miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano Usługę.
4. Vika Nova Group może wystawić jeden rachunek za wszystkie Usługi, jakie dokonane zostały w ciągu miesiąca dla jednego kontrahenta.

§ 11. Reklamacje

1. Reklamacje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Usługodawcy pytanie@kobietabiznesu.online lub na adres do korespondencji 9 Third Avenue, Porstmouth, PO6 3JA
2. W treści reklamacji należy wpisać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające jego identyfikację, zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji, usługę której dotyczy reklamacja, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie związane ze złożoną reklamacją oraz wskazanie w jaki sposób chce być poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego (e-mail, telefon, pisemnie).
3. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi drogą wskazaną w treści reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpoznać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
4. W przypadku gdy do rozpoznania reklamacji zajdzie potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy przez podmioty trzecie Użytkownik w terminie 7 dni zostanie poinformowany o konieczności wyjaśnienia tych okoliczności celem pełnego rozpoznania reklamacji. Postanowienie niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania do Konsumentów.

§ 12. Wypowiedzenie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Usługodawcę i Użytkownika poprzez jej wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług w czasie Okresu Testowego bez ponoszenia opłat za kolejne okresy rozliczeniowe może nastąpić jedynie w okresie jego trwania. Okres testowy trwa 30 dni.
3. Wypowiedzenie Użytkownik może wysłać w formie pisemnej na adres do korespondencji Usługodawcy9 Third Avenue, Portsmouth, PO6 3JA lub na adres e-mail pytanie@kobietabiznesu.online
4. Za dzień złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie na adres do korespondencji Usługodawcy lub dzień wysłania wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w punkcie wyżej.
5. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
6. Rozwiązanie umowy w trakcie Okresu Testowego następuje bezzwłocznie po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
– jeżeli Użytkownik nie ureguluje zobowiązań wobec Usługodawcy za trzy okresy rozliczeniowe.
– jeżeli Użytkownik w sposób rażący będzie naruszał postanowienia niniejszego regulaminu.
– braku możliwości weryfikacji danych Użytkownika lub podania przez Użytkownika błędnych lub nieaktualnych danych przy procesie rejestracji lub w trakcie trwania umowy,
– wszczęcia wobec Użytkownika postępowania likwidacyjnego.
– wykrycia, że jeden Użytkownik rozpoczął więcej niż jeden Okres Testowy.

§ 13. Wygaśnięcie umowy

1. Umowa wygasa wskutek śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną.

§ 14. Program Partnerski

1. Każdy aktywny Użytkownik może zostać Partnerem KobietaBiznesu.online i wspomagać rozwój Serwisu.
2. Program Partnerski jest dostępny na każdym koncie użytkownika.
3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne.
4. Serwis KobietaBiznesu.online zapewnia Partnerom w ramach programu partnerskiego oprogramowanie oraz polecany produkt.
5. Partner dzięki któremu nowy podmiot wykupi usługę KobietaBiznesu otrzyma prowizje bezpośrednią w wysokości 30% z kwoty netto miesięcznej opłaty abonamentowej tego podmiotu (prowizja bezpośrednia).
6. Aby prowizja została zaliczona, partner musi posiadać aktywne i opłacone konto w KobietaBiznesu.online
7. Prowizja w Programie Partnerskim jest naliczana z płatności miesięcznych kartą lub elektronicznym przelewem.
8. Prowizja nie jest naliczana jeśli nowy podmiot podpisze umowę na 12 mc.
9. W przypadku gdy nowy podmiot wykupi usługę KobietaBiznesu.online za pośrednictwem więcej niż jednego Partnera prowizja 30% netto miesięcznej opłaty abonamentowej tego podmiotu będzie podzielona równo pomiędzy tych Partnerów (prowizja CROSS).
10. W przypadku kiedy osoba której partner sprzeda produkt była zarejestrowana w KobietaBiznesu.online jako nieaktywna, prowizja jest dzielona pomiędzy pierwszego Partnera, który polecił KobietaBiznesu.online i Partnera który sprzedał produkt.
11. Partnerzy mają możliwość wymiany uzbieranej prowizji na pakiety KobietaBiznesu.online
12. Prowizje są wypłacane w przeciągu 30 dni od zaksięgowania abonamentu nowego podmiotu.
13. Prowizje są wypłacane na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionego przez uprawnionego Partnera.
14. W przypadku gdy nowy podmiot skutecznie wypowie umowę na czas testowy lub skutecznie odstąpi od umowy zawartej na odległość prowizja na rzecz Partnera (lub Partnerów) naliczana z tytułu rejestracji tego podmiotu nie będzie naliczana.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie WomanPower.online
2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia  powszechnie obowiązującego prawa w Wielkiej Brytanii.
3. Zabronione jest aby jeden Użytkownik rozpoczął więcej niż jeden Okres Testowy. W przypadku wykrycia na podstawie danych podanych przy logowaniu lub adresie IP, że Użytkownik złamał niniejszy punkt regulaminu jego Konto w Serwisie zostanie zawieszone do momentu zweryfikowania jego tożsamości. W przypadku potwierdzenia, że Użytkownik złamał niniejszy punkt Regulaminu jego Konto zostanie trwale usunięte a dostęp do Serwisu zablokowany lub zostaną nałożone na niego opłaty, które obowiązywałyby go za Okres Abonamentowy po zakończeniu pierwszego Okresu Testowego, który rozpoczął zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Wszystkie spory pomiędzy Vika Nova Group a Użytkownikami związane ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Portsmouth na zasadzie prawa angielskiego. Zapis ten nie ma zastosowania dla klientów będących Konsumentami.
4. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Vika Nova Group.
5. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancję wyłącza się.
6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści jakie Użytkownik przetwarza korzystając z Usług.
8. Usługodawca oświadcza, że nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy na świadczenie Usług Użytkownikom będących przedsiębiorcami bez podania przyczyny.
10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania zabezpieczenia od osób fizycznych będącymi Beneficjentami rzeczywistymi (właścicielami) osób prawnych lub przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski na poczet zobowiązań wynikających z Umowy na świadczenie Usług.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.
12. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem mailowym pytanie@kobietabiznmesu.online, a także listownie pod adresem do korespondencji 9 Third Avenue, Portsmouth, PO6 3JA